Mandarin(P): qiě, jū
Mandarin(Z): ㄑㄧㄝˇ, ㄐㄩ
Korean(Eum): 차 [cha]
Korean(H/E): 또 차
Japanese(On): しゃ, しょ [sha, sho]
Japanese(Kun): かつ [katsu]
Cantonese: ce2, zeoi1, zoeng1
Vietnamese: thả
Hist. Tang: *tsiǎ, tsiǎ
------------------------------------------------------------
Definition: moreover, also (post-subject); about to, will soon (pre-verb)
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [1.4]
Total strokes: 5
Radical:
Frequency: 2
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4E14
Big Five: A542
GB 2312: 3950
JIS X 0208-1990: 1978
KSC 5601-1989: 8306
Cangjie: BM
Four-corner Code: 7710.0
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10015.050
Kang Xi: 0077.070
CiHai: 34.602
Morohashi: 00029
Dae Jaweon: 0154.190

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — I qiě ㄑ〡ㄝˇ 〔《廣韻》七也切, 上馬, 清。 〕 〔《廣韻》子魚切, 平魚, 精。 〕 1.此;今。 《詩‧周頌‧載芟》: “匪且有且, 匪今斯今, 振古如茲。” 毛 傳: “且, 此也。” 漢 王充 《論衡‧案書》: “儒家之宗, 孔子 也;墨家之祖, 墨翟 也。 且案儒道傳而墨法廢者, 儒之道義可為, 而墨之法議難從也。” 唐 柳宗元 《封建論》: “且 漢 知 孟舒 於 田叔 , 得 魏尚 於 馮唐 , 聞 黃霸 之明審, 睹 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I jū (1) 用在句末, 相当于 啊 狂童之狂也且。 《诗·郑风·褰裳》 (2) 另见qiě II qiě 此, 这; 今 [this] 匪且有且, 匪今斯今。 《诗·周颂·载芟》。 毛传: 且, 此也。 III qiě (1) 将近; 几乎 [almost; nearly] …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: qie3 解释:   1. 暂时。 如: “你且坐着”。 史记·卷六十六·伍子胥传: “民劳, 未可, 且待之。 ” 2. 将要。 如: “旦暮且下”。 战国策·齐策一: “魏有破韩之志, 韩见且亡, 必东愬 于齐。 ” 3. 只。 宋·苏轼·虞美人·持杯遥劝天边月词: “持杯复更劝花枝, 且愿花枝常在莫 披离。 ”水浒传·第六十五回: “我自要干大事, 那里且报小仇。 ”  1. 又、 并。 如: “老榕树既高且大。 ”诗经·小雅·鱼丽: “君子有酒, 旨且多。 ”… …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:qie3   1. 暫時。 如: “你且坐著”。 史記·卷六十六·伍子胥傳: “民勞, 未可, 且待之。” 2. 將要。 如: “旦暮且下”。 戰國策·齊策一: “魏有破韓之志, 韓見且亡, 必東愬 於齊。” 3. 只。 宋·蘇軾·虞美人·持杯遙勸天邊月詞: “持杯復更勸花枝, 且願花枝常在莫 披離。” 水滸傳·第六十五回: “我自要幹大事, 那里且報小仇。”   1. 又、 並。 如: “老榕樹既高且大。” 詩經·小雅·魚麗: “君子有酒, 旨且多。”… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【차】 또; 만일; 장차; 이; 구차스럽다. 【저】 머뭇거리다; 어조사; 공경스럽다. 【조】 도마 적대 신전에 제물을 차리는 대의 모양을 본뜬 글자. 一부 4획 (총5획) [1] moreover; still; further [2] just; for the time being [3] expressing impending event [4] even [5] at random [6] [conj] now [7] [conj] furthermore; …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — <佥>  硷  睑  俭  裣  险  捡  脸  猃  殓  验  检  签  应  且  组  鉏  龃  齟  岨  咀  砠  詛  徂  阻  抯  狙  殂  驵  駔  柤  粗  租  蒩  俎  葅  祖  組  蛆  姐  沮  菹  诅  疽  罝  …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • — I qiě (1) ㄑㄧㄝˇ (2) 尚, 还, 表示进一层: 既高~大。 尚~。 况~。 (3) 表示暂时: 苟~偷安。 姑~。 (4) 表示将要、 将近: 城~拔矣。 年~九十。 (5) 一面这样, 一面那样: ~走~说。 (6) 表示经久: 这双鞋~穿呢! (7) 文言发语词, 用在句首, 与 夫 相似: ~说。 (8) 姓。 (9) 郑码: LC, U: 4E14, GBK: C7D2 (10) 笔画数: 5, 部首: 一, 笔顺编号: 25111 II jū (1) ㄐㄩˉ …   International standard chinese characters dictionary

 • — 차 또 5 strokes 눈목 …   Korean dictionary

 • 且猶 — (且猶, 且犹) 亦作“且由”。 尚且。 《穀梁傳‧僖公十六年》: “君子之於物, 無所苟而已, 石鶂且猶盡其辭, 而況於人乎?” 《孟子‧盡心上》: “見且由不得亟, 而況得而臣之乎?” 《後漢書‧楊終傳》: “昔 殷 民近遷 洛邑 , 且猶怨望, 何況去中土之肥饒, 寄不毛之荒極乎?” 明 周履靖 《錦箋記‧協計》: “謾猜嫌, 何論年少, 我見且猶憐。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 且犹 — (且猶, 且犹) 亦作“且由”。 尚且。 《穀梁傳‧僖公十六年》: “君子之於物, 無所苟而已, 石鶂且猶盡其辭, 而況於人乎?” 《孟子‧盡心上》: “見且由不得亟, 而況得而臣之乎?” 《後漢書‧楊終傳》: “昔 殷 民近遷 洛邑 , 且猶怨望, 何況去中土之肥饒, 寄不毛之荒極乎?” 明 周履靖 《錦箋記‧協計》: “謾猜嫌, 何論年少, 我見且猶憐。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 且說 — (且說, 且说) 猶言卻說;姑且先說。 宋 元 說書人於接續前事, 新起話頭時常用之, 後亦為章回小說的習用套語。 《宣和遺事》前集: “且說 唐堯 、 虞舜 是劈初頭第一箇皇帝。” 《水滸傳》第一回: “且說 東京 城裏城外軍民死亡大半。” 《三國演義》第一回: “且說 張角 一軍, 前犯 幽州 界分。” 《紅樓夢》第四五回: “正經說的都沒說, 且說些‘陳穀子, 爛芝麻’的。” 魯迅 《三閑集‧怎麼寫》: “這回且說我看《這樣做》。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.